Privacyverklaring

Privacyverklaring Ergotech industriële ergonomie bv (update 17-05-2018)
Ergotech industriële ergonomie bv, gevestigd te Sassenheim, Wattstraat 58, 2171 TR, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ergotech industriële ergonomie bv
Wattstraat 58
2171 TR Sassenheim
tel: +31 252221022
email: info@ergotech.nl
www.ergotech.nl

Gerard Roorda is de Functionaris Gegevensbescherming van Ergotech industriële
ergonomie bv. Hij is te bereiken via telefoon +31 252221022 of via info@ergotech.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Ergotech industriële ergonomie bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Medische persoonsgegevens
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo
te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@ergotech.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Door u zelf aangegeven medisch
persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het opstellen van een advies of voor
de uitvoer van een dienst. De verkregen medische informatie wordt niet verstrekt aan
derden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Ergotech industriële ergonomie bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Ergotech industriële ergonomie bv analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en of het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Ergotech industriële ergonomie bv neemt geen besluiten over zaken die op basis van
geautomatiseerde verwerkingen (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Ergotech industriële ergonomie bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Ergotech industriële ergonomie bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Ergotech industriële ergonomie bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door
uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt
u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Ergotech industriële ergonomie bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij
van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ergotech.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van
uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Ergotech industriële ergonomie bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Ergotech industriële ergonomie bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
met ons op via telefoon +31 252221022 of via info@ergotech.nl